OVER DE PRIJS

Om meer aandacht te vestigen op de brede traditie van Nederlandse portretkunst in de fotografie, is de prijs in 2018 voor de achtste maal uitgereikt aan de maker van het beste fotoportret van het afgelopen jaar. De prijs wordt in november toegekend door Dutch National Portrait Gallery in samenwerking met de Rabobank en DuPho, de beroepsorganisatie voor professionele fotografen. Eerdere winnaars zijn Koos Breukel, Stephan Vanfleteren, Gerard Wessel, Annaleen Louwes, Robin de Puy, Sander Troelstra en Jitske Schols.

 

Met ingang van 2018 wordt de prijs uitgereikt onder de naam Rabobank Dutch Photographic Portrait Prize. Ook is er dit jaar een categorie voor jong talent.

 

PRIJZENGELD

De winnaar van de Rabobank Dutch Photographic Portrait Prize* ontvangt 10.000 euro en wordt opgenomen in de kunstcollectie van de Rabobank. Daarnaast wordt het winnende werk mogelijk aangekocht door een andere internationale kunstcollectie.

 

De winnaar van de Rabobank Dutch Photographic Portrait Talent** ontvangt 2.500 euro en mogelijk een portretopdracht van de Rabobank.

 

* Established Talent: consistent oeuvre.

 ** Young Talent: < 5 jaar professioneel werkzaam en/of onder de 30 jaar.

 

CRITERIA JURERING

Rabobank Dutch Photographic Portrait Prize 2018

Portretten zijn gemaakt tussen 1 januari 2017 en 30 juni 2018 door een Nederlandse fotograaf of een internationale fotograaf die langere tijd in Nederland werkzaam is (geweest). Alle genomineerde fotografen geven blijk van een opvallend en constant oeuvre binnen de portretfotografie. Een belangrijk criterium is dat in het portret de kortstondige en bewuste relatie tussen fotograaf en geportretteerde op een bijzondere manier herkenbaar is. Daarnaast spelen vanzelfsprekend vakmanschap, techniek en compositie een rol bij de beoordeling.

 

Rabobank Dutch Photographic Portrait Talent 2018

Portretten zijn gemaakt tussen 1 januari 2017 en 30 juni 2018 door studenten fotografie of fotografen die zijn afgestudeerd aan een Nederlandse fotografieopleiding. Ook autodidacten kunnen meedingen naar deze prijs. Alle makers die inzenden binnen deze categorie, zijn niet langer dan vijf jaar professioneel werkzaam in de fotografie en/of zijn jonger dan 30 jaar op het moment van inzending. Het ingezonden werk, minimaal drie en maximaal vijf portretten, is vervaardigd binnen een serie.

 

JURY

De jury wordt ieder jaar opnieuw samengesteld en bestaat uit minimaal 5 professionals die hun sporen hebben verdiend in de culturele sector, zoals bijvoorbeeld beeldredacteuren, art-directors, museumconservatoren, curatoren, fotografen, galeristen, museumdirecteuren. Ook de winnende fotograaf van het voorgaande jaar maakt deel uit van de jury.

 

De jury kiest uit alle inzendingen voor de Rabobank Dutch Photographic Portrait Prize een longlist van 50 portretten. Hieruit stelt de jury een shortlist samen van vijf portretten. Deze shortlist wordt bekend gemaakt. Uit de shortlist kiest de jury een winnaar, die bekend wordt gemaakt tijdens de prijsuitreiking.

 

De jury kiest uit alle inzendingen voor de Rabobank Dutch Photographic Portrait Talent een longlist van 10 series. Hieruit stelt de jury een shortlist samen van drie series. Deze shortlist wordt bekend gemaakt. Uit de shortlist kiest de jury een winnaar, die bekend wordt gemaakt tijdens de prijsuitreiking.

 

TOEGANKELIJKHEID

Er zijn geen deelnemerskosten bij inzending voor de prijs. Deelname vindt plaats op basis van voordracht door beeldredacteuren, curatoren, critici en professionals in de fotografie, die door Dutch National Portrait Gallery worden gevraagd fotografen voor te dragen voor de Rabobank Dutch Photographic Portrait Prize. Deze fotografen worden door Dutch National Portrait Gallery benaderd om maximaal drie portretten in te sturen.

DuPho-leden en andere professionele fotografen die niet zijn voorgedragen kunnen zelf maximaal drie portretten insturen voor de Rabobank Dutch Photographic Portrait Prize.

Studenten en professionals die korter dan vijf jaar werkzaam zijn als fotograaf kunnen een serie van maximaal vijf portretten insturen voor de Rabobank Dutch Photographic Portrait Talent.

 

PRIVACY

In overeenstemming met de AVG en elke daaropvolgende herhaling van die wetgeving, houdt Dutch National Portrait Gallery alle persoonlijke gegevens veilig en geheim. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de administratie en communicatie rondom de Portrait Prize en zij worden niet overgedragen aan een derde partij.

 

FAQ

Wat zijn de specificaties van de afbeelding?

Afbeeldingen moeten worden geüpload als JPEG's, maximaal 3 MB per bestand en/of langste zijde maximaal 1280 pixels.

 

Hoe moet ik mijn afbeeldingsbestanden een naam geven?

De bestandsnaam dient te bevatten: de naam van de fotograaf, de titel van de foto of de naam van de geportretteerde, en het jaartal van creatie:

naam fotograaf_titel of naam geportretteerde_jaartal.jpg

 

Hoeveel inzendingen kan ik uploaden?

Het maximum aantal foto’s per deelnemer is:

Voor de Rabobank Dutch Photographic Portrait Prize: drie portretten.

Voor de Rabobank Dutch Photographic Portrait Talent: 1 serie met minimaal 3 en maximaal 5 portretten.

 

Zijn er kosten verbonden aan deelname?

Nee. Deelname is kosteloos.

 

Wanneer moet de foto gemaakt zijn?

Tussen 1 januari 2017 en 30 juni 2018.

 

Wat kan ik winnen?

Rabobank Dutch Photographic Portrait Prize: € 10.000

Daarnaast wordt het winnende werk mogelijk aangekocht door een internationale kunstcollectie.

Rabobank Dutch Photographic Portrait Talent: € 2.500 en mogelijk een opdracht.

 

Andere vragen graag per e-mail aan: rdppp@dutchnationalportrait.gallery

 

ABOUT THE PRIZE

In order to draw more attention to the broad tradition of Dutch portraiture in photography, the prize was presented in 2018 for the eighth time to the maker of the best photographic portrait of the past year. The prize will be awarded in November by Dutch National Portrait Gallery in collaboration with Rabobank and DuPho, the organization for professional photographers. Previous winners are Koos Breukel, Stephan Vanfleteren, Gerard Wessel, Annaleen Louwes, Robin de Puy, Sander Troelstra en Jitske Schols.

 

As from 2018 onwards, the prize will be called the Rabobank Dutch Photographic Portrait Prize, and a category for young talent will also be included.

 

THE PRIZE

The winner of the Rabobank Dutch Photographic Portrait Prize* will receive 10.000 euros and will be included in the Rabobank art collection. In addition, the winning work may be acquired by another international art collection.

 

The winner of the Rabobank Dutch Photographic Portrait Talent** will receive 2.500 euros and possibly a portrait assignment from Rabobank.

 

* Established Talent: consistent oeuvre.

 ** Young Talent: professionally working as a photographer for < 5 years and/or under 30.

 

JURY CRITERIA

Rabobank Dutch Photographic Portrait Prize 2018

The portraits were made between January 1, 2017 and June 30, 2018 by a Dutch photographer or an international photographer who has been working in the Netherlands for an extended period of time. All nominated photographers demonstrate a striking and constant body of work in portrait photography. An important criterion is that in the portrait the short-lived and conscious relationship between the photographer and the person portrayed is unmistakably recognizable. In addition, craftsmanship, technology and composition obviously play a role in the assessment.

 

Rabobank Dutch Photographic Portrait Talent 2018

The portraits were made between January 1, 2017 and June 30, 2018 by photography students or photographers who graduated from a Dutch Photography School. Autodidacts can also compete for this prize. All photographers submitting within this category have been working professionally for less than five years in the industry and/or are younger than 30 years at the time of submission. The submitted work, with a minimum of three and a maximum of five portraits, was made within a series.

 

JURY

The jury is re-compiled every year and consists of at least 5 professionals from the cultural field, such as image editors, art directors, museum conservators, curators, photographers, gallery owners and museum directors. The winning photographer of the previous year is also part of the jury.

 

From all Rabobank Dutch Photographic Portrait Prize entries, the jury will first compile a long list consisting of 50 portraits. The jury will subsequently compile a shortlist of five portraits. This shortlist will then be announced. From this shortlist, the jury will choose a winner who will be announced during the award ceremony.

 

From all Rabobank Dutch Photographic Portrait Talent entries, the jury will choose a long list of 10 series. From this list, the jury will subsequently compile a shortlist of three series. This shortlist will be announced. From the shortlist, the jury will choose a winner who will be announced during the award ceremony.

 

ACCESSIBILITY

There are no participant fees for entering the competition. Participation takes place by being nominated by image editors, curators, critics and professionals in photography, who are asked by Dutch National Portrait Gallery to nominate photographers for the Rabobank Dutch Photographic Portrait Prize. The Dutch National Portrait Gallery will subsequently ask these photographers to submit a maximum of three portraits.

DuPho-members and other professional photographers who have not been nominated can submit up to three portraits themselves for the Rabobank Dutch Photographic Portrait Prize.

 

Students and professionals who have been working as photographers for less than five years can submit a series of up to five portraits for the Rabobank Dutch Photographic Portrait Talent.

 

PRIVACY

In accordance with the AVG (GDPR) and any subsequent reiteration of that legislation, Dutch National Portrait Gallery will hold all personal data securely. It will only be used in the process of administering the Portrait Prize in the exercise of the Gallery’s task and communication, and data will not be transferred to any third party.

 

FAQ

What are the image specifications?

Images must be uploaded as JPEGs, max 3 MB per file and/or the longest side max 1280 pixels.

 

How do I name my image files?

The filename must contain: the name of the photographer, the title of the photograph or the name of the person portrayed, and the year of creation:

name photographer_title or name person portrayed_year.jpg

 

How many images can I upload?

The maximum number of images per photographer is:

Rabobank Dutch Photographic Portrait Prize: three portraits.

Rabobank Dutch Photographic Portrait Talent: 1 series with a minimum of three and a maximum of five portraits.

 

Are there any costs for participation?

No, participation is free of charge.

 

When should the photographs have been made?

Between 1 January 2017 and 30 June 2018.

 

What can I win?

Rabobank Dutch Photographic Portrait Prize: € 10.000

In addition, the winning work may be purchased by an international art collection.

Rabobank Dutch Photographic Portrait Talent: € 2.500 and possibly an assignment.

 

Please send other questions to: rdppp@dutchnationalportrait.gallery

RABOBANK DUTCH PHOTOGRAPHIC PORTRAIT

PRIZE