VOORWAARDEN DEELNAME RABOBANK DUTCH PHOTOGRAPHIC PORTRAIT PRIZE 2018/RABOBANK DUTCH PHOTOGRAPHIC PORTRAIT TALENT 2018

 

Deelnemers stemmen in met deze voorwaarden:

 

● Deelname is gratis.

● Het werk is gemaakt tussen 1 januari 2017 en 30 juni 2018.

● Rabobank Dutch Photographic Portrait Prize: ingezonden portretten, minimaal 1 en maximaal 3, zijn gemaakt door een Nederlandse professionele fotograaf of een internationale fotograaf die langere tijd in Nederland werkzaam is (geweest)

● Rabobank Dutch Photographic Portrait Talent: de ingezonden serie, bestaande uit minimaal 3 en maximaal 5 portretten, is gemaakt door studenten fotografie of fotografen die zijn afgestudeerd aan een Nederlandse fotografieopleiding. Ook autodidacten kunnen meedingen naar deze prijs. Alle makers die inzenden binnen deze categorie, zijn niet langer dan vijf jaar professioneel werkzaam in de fotografie en/of zijn jonger dan 30 jaar op het moment van inzending.

● Alle bestanden worden aangeleverd in JPG formaat.

● Door in te zenden verklaart de fotograaf dat hij/zij de maker is van de ingezonden portretten en dat hij/ zij het auteursrecht heeft over de foto('s).

● Door in te zenden verklaart de fotograaf dat hij/zij toestemming heeft van de geportretteerde om zijn/haar portret(ten) te mogen gebruiken voor de Rabobank Dutch Photographic Portrait Prize/ Rabobank Dutch Photographic Portrait Talent.

● Indien het werk wordt genomineerd voor de shortlist moet de maker voorzien in een quitclaim, naar voorbeeld DuPho: https://www.dupho.nl/kennisbank-ondernemen/diversen/rechten-van-derden/quitclaim-model-release

Indien de geportretteerde minderjarig is, dient een van de ouders de quitclaim te ondertekenen.

● Kinderportretten zijn uitgesloten van deelname. De geportretteerde is op moment van opname 16 jaar of ouder.

● Ingezonden foto’s zijn vrij van namen rechthebbende en/of copyrighttekens op de afbeelding zelf (deze info kan in de metadata van het bestand worden vermeld).

● Deadline inzending: 1 september 2018.

● Het werk is met naamsvermelding van de fotograaf te gebruiken voor promotie- en publicatiedoeleinden door Dutch National Portrait Gallery, Rabobank en DuPho, mits gerelateerd aan Dutch National Portrait Gallery en Rabobank Dutch Photographic Portrait Prize/Rabobank Dutch Photographic Portrait Talent.

Dit gebruik geldt zowel voor de eigen websites van betrokken partijen, social media kanalen en voor alle media wereldwijd.

● De maker geeft toestemming voor het gebruik van de ingezonden foto (met naamsvermelding) voor alle publiciteit rondom de Rabobank Dutch Photographic Portrait Prize / Rabobank Dutch Photographic Portrait Talent, zoals pers, websites Dutch National Portrait Gallery, Rabobank, DuPho, Facebook, Instagram en Twitter.

● Over de uitkomst van de prijs kan niet worden gecorrespondeerd.

● Dutch National Portrait Gallery, Rabobank en DuPho zijn niet aansprakelijk noch verantwoordelijk voor beeldgebruik door derden.

● De fotograaf of zijn vertegenwoordiger (agent, etc) die de foto’s voordraagt dient de rechthebbende te zijn of toestemming te hebben om de foto’s in te zenden voor Rabobank Dutch Photographic Portrait Prize 2018 / Rabobank Dutch Photographic Portrait Talent 2018.

● Indien de inzending door de jury wordt genomineerd voor de shortlist van de Rabobank Dutch Photographic Portrait Prize / Rabobank Dutch Photographic Portrait Talent dient van elk genomineerd portret een hoge resolutie jpg of tiff bestand te worden aangeleverd.

● Tijdens het proces van inzending wordt een CV geüpload als PDF of Word bestand van de deelnemende fotograaf, dan wel een URL verstrekt van de website van de fotograaf.

● Indien de inzending door de jury wordt genomineerd voor de shortlist van de Rabobank Dutch Photographic Portrait Prize / Rabobank Dutch Photographic Portrait Talent leveren zij een artist statement van maximaal 250 woorden.

● Het winnende portret (Rabobank Dutch Photographic Portrait Prize) wordt door de maker ter beschikking gesteld voor de kunstcollectie van de Rabobank als genummerde en gesigneerde Fine Art print. De winnaar staat garant dat er van het ingezonden portret een werk binnen de editie vrij is. Naast het prijzengeld is voor de productie van deze print via Dutch National Portrait Gallery een vergoeding beschikbaar van maximaal 1.500 euro, inclusief btw.

● Fotograaf of vertegenwoordiger van de fotograaf geeft Rabobank en Dutch National Portrait Gallery toestemming om bij nominatie voor Rabobank Dutch Photographic Portrait Prize/Rabobank Dutch Photographic Portrait Talent de beelden in het kader van de prijs te printen t.b.v. de uitreiking en een (reizende) tentoonstelling.

● Rabobank en Dutch National Portrait Gallery behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen af te zien van uitreiking van de prijs Dutch Photographic Portrait Prize/Rabobank Dutch Photographic Portrait Talent.

● De jury selecteert een winnaar van de Rabobank Dutch Photographic Portrait Prize en een winnaar van de Rabobank Dutch Photographic Portrait Talent, echter, zij behoudt het recht om hier een uitzondering op te maken.

 

BELANGRIJK

Indien niet wordt voldaan aan één van bovenstaande voorwaarden kan de deelnemer worden uitgesloten van deelname.

TERMS AND CONDITIONS RABOBANK DUTCH PHOTOGRAPHIC PORTRAIT PRIZE 2018/RABOBANK DUTCH PHOTOGRAPHIC PORTRAIT TALENT 2018

 

Participants adhere to the following conditions:

 

● Submission is free.

● The work is made between 1 January 2017 and 30 June 2018.

● Rabobank Dutch Photographic Portrait Prize: submitted portraits, with a minimum of 1 and a maximum of 3, are made by a Dutch professional photographer or an international photographer who has been working in the Netherlands for an extended period of time.

● Rabobank Dutch Photographic Portrait Talent:

the submitted series, consisting of 3 to 5 portraits, where made by photography students or photographers who graduated from a Dutch Photography School. Autodidacts can also compete for this prize. All photographers submitting within this category have been working professionally for less than five year in the industry and/or are younger than 30 years old at the time of submission.

● All files are submitted in JPG format.

● In submitting, the photographer declares that (s)he is the creator of the submitted portraits and that

(s)he holds the copyright of the photograph(s).

● In submitting, the photographer declares that (s)he has permission from the person portrayed to use his/her portrait(s) for the Rabobank Dutch Photographic Portrait Prize/Rabobank Dutch Photographic Portrait Talent.

● If the work is nominated for the shortlist, the photographer must provide a quit claim, for example DuPho’s: https://www.dupho.nl/kennisbank-ondernemen/diversen/rechten-van-derden/quitclaim-model-release

If the person portrayed is a minor, one of the parents must sign the quit claim.

● Child portraits are excluded. The person portrayed was 16 years or older on the day the portrait was taken.

● Submitted photos are free of names and/or copyright characters on the image itself (this information can be included in the file’s metadata).

● Deadline submission: 1 September 2018.

● The work can be used with the name of the photographer for promotion and publication purposes by the Dutch National Portrait Gallery, Rabobank and DuPho, provided that use is related to the Dutch National Portrait Gallery and Rabobank Dutch Photographic Portrait Prize/Rabobank Dutch Photographic Portrait Talent.

This use applies to the websites of the parties involved, social media channels and to all media worldwide.

● The jury will not enter into any form of communication about the result.

● Dutch National Portrait Gallery, Rabobank and DuPho are not liable nor responsible for image use by third parties.

● The photographer or his representative (agent, etc) who nominates the photos must be the copyright owner or must have permission to submit the photos for the Rabobank Dutch Photographic Portrait Prize 2018/Rabobank Dutch Photographic Portrait Talent 2018.

● The photographer gives permission for the use of the submitted photo for all publicity regarding the Rabobank Dutch Photographic Portrait Prize/ Rabobank Dutch Photographic Portrait Talent, such as press, websites Dutch National Portrait Gallery, Rabobank and DuPho, as well as Facebook, Instagram and Twitter.

● If the entries are selected by the jury for the shortlists of the Rabobank Dutch Photographic Portrait Prize / Rabobank Dutch Photographic Portrait Talent, the photographer must submit a high resolution jpg or tiff file of each nominated portrait.

● During the submission process, the photographer is asked to upload a CV (PDF or Word file), or to provide a URL of the photographer's website.

● If the jury selects a submitted work for the shortlist of the Rabobank Dutch Photographic Portrait Prize / Rabobank Dutch Photographic Portrait Talent the photographer will provide an artist statement of max. 250 words.

● The winning portrait (Rabobank Dutch Photographic Portrait Prize) is made available by the maker for Rabobank's art collection as a numbered and signed Fine Art print. The winner guarantees that a copy of the submitted portrait is available within the edition. In addition to the prize money, a fee of up to 1.500 euros (including VAT) is available for the production of this print via the Dutch National Portrait Gallery.

● The photographer or representative of the photographer gives permission to Rabobank and the Dutch National Portrait Gallery to print the images nominated for the Rabobank Dutch Photographic Portrait Prize/Rabobank Dutch Photographic Portrait Talent for the award ceremony and a (traveling) exhibition.

● Rabobank and the Dutch National Portrait Gallery reserve the right to refrain from awarding the prize without motivation.

● The jury selects a winner of the Rabobank Dutch Photographic Portrait Prize and a winner of the Rabobank Dutch Photographic Portrait Talent; however, the jury reserves the right to make an exception to this.

 

IMPORTANT

If one of the above conditions is not met, the participant can be excluded from participation.